پیــشگامــان جـــاده 

خودروبررشت-حمل خودرورشت-☎️09113400107 ☎️یدک کش نیسان رشت-امدادخودرورشت-امدادخودروخمام-امدادخودروانزلی-امدادخودروکوچصفهان-امدادخودرولولمان-

1893   ☎️☎️☎️بدون کد

 

امدادخودرواستانه اشرفیه-امدادخودرولاهیجان-امدادخودرولنگرود-امدادخودرورودسر-امدادخودروچابکسر-امدادخودرواملش-امدادخودروکلاچای-امدادخودرورحیم اباد-امدادخودروسیاهکل-امدادخودروسنگر-امدادخودروفومن-امدادخودروصومعه سرا-امدادخودروتالش-امدادخودرورضوانشهر-امدادخودروهشتپر-امدادخودروضیابر-امدادخودرواستارا-امدادخودروهیران-امدادخودروگردنه هیران-امدادخودروزیباکنار-امدادخودروحسن رود-امدادخودروشاقاجی-امدادخودرومنجیل-امدادخودرولوشان-امدادخودرورودبار-امدادخودرورستم اباد-امدادخودروامامزاده هاشم-امدادخودروسراوان

حمل خودرورشت

حمل خودروانزلی

حمل خودروخمام

حمل خودروتالش

حمل خودرو رشت

حمل خودروکوچصفهان

حمل خودرولولمان

حمل خودرواستانه اشرفیه

حمل خودرولاهیجان

حمل خودرولنگرود

حمل خودرورودسر

حمل خودروچابکسر

حمل خودرو فومن -حمل خودروصومعه سرا -حمل خودروضیابر-حمل خودرومنجیل-حمل خودرولوشان-حمل خودرورودبار

 

 

تعمیرگاه شبانه روزی رشت-تعمیردرمحل خودرورشت-امدادباطری رشت-باطریسازرشت-مکانیکی رشت-امدادخودروپارسیان رشت-مهندس مسعودحقیقی رشت-مهندس مسعودحقیقی گیلان-مدیرامدادخودرورشت-مهندس مسعود حقیقی مدیرامدادخودروگیلان-مسعودحقیقی مدیریت امدادخودروگیلان-امدادخودرو1893 گیلان-امدادخودروسراسری1893-امدادخودروسراسری1893 کشوری-حمل خودرو1893گیلان-حمل خودرو1893 سراسری کشوری-مهندس مسعودحقیقی مدیریت امدادخودروسراسری 1893 کشوری-امدادخودرو1893زنجان-امدادخودرو1893سمنان-امدادخودرو1893تبریز-امدادخودرو1893اصفهان-امدادخودرو1893قزوین-امدادخودرو1893مازندران-امدادخودرو1893تهران-امدادخودرو1893کرج-امدادخودرو1893اردبیل-امدادخودرو1893ارومیه-امدادخودرو1893اذربایجان-امدادخودرو1893کردستان-امدادخودرو1893خوزستان-امدادخودرو1893لرستان-امدادخودرو1893ایلام-امدادخودرو1893کرمانشاه-امدادخودرو1893مشهد-امدادخودرو1893خراسان رضوی-امدادخودرو1893هرمزگان-امدادخودرو1893اراک-امدادخودرو1893مرکزی-امدادخودرو1893رشت-امدادخودرو1893انزلی-امدادخودرو1893خمام-امدادخودرو1893لوشان-امدادخودرو1893منجیل-امدادخودرو1893رودبار-1893امدادخودروکشوری-1893حمل خودروکشوری

تعمیرکارخودروسیاررشت

 

مکانیک سیاررشت

نیسان یدک کش رشت-1893 بدون کد جرثقیل نیسان رشت

امدادخودروپارسیان خزراستان گیلان دفترمرکزی1893کشوری میباشد/مهندس مسعود حقیقی بنیانگذارتلفن کدخدماتی استانی امدادخودروبا مالکیت استانی را به مدیران شرکتهای امدادخودرویی کشور پیشنهاد کرده است/چرا چون که بهترین راه برای ساماندهی امدادگران متفرقه و حضور پررنگ در استان و کوتاه کردن دست شرکت های سودجوبا پسوندکشوری را در حضورخیرنگاران بیالن کرده است/

مهندس مسعود حقیقی مبارزه با شرکت های سودجو وبی نام نشان و بدون مجوز را ساماندهی امدادگران فاقد برچسب شرکتی و زیرمجوعه اتحادیه تعمیرکاران خودرو بودن را دلیل اصلی دانست /

مردم عزیزگیلان و سراسرکشور مراقب شرکتهای بدون مجوز و بدون تخصص فنی در گوگل باشند چرا که امروزه یکی از راه های جدید شرکت های سودجو کشوری استفاده ابزاری و تبلیغات وصی در گوگل دانست /که با تبلیغات انبوه و ارزان راه رتبه اول امدادخودرودر گوگل میشوند/

مرکزامدادخودروگیلان با شماره چهاررقمی کدخدماتی کشوری 1893 بدون کد بصورت شباه روزی پاسخگوی مردم حهت در خواست امداد و مشاوره فنی خدمات رسانی مینمایند